کاربرد LOGO در کنترل دربهای اتوماتیک
 

 

 

از جمله کاربردهای Logo میتوان به سیستم کنترل دربهای اتوماتیک اشاره کرد که کاربردهای زیادی نیز در اداره ها،بانکها و ... پیدا کرده است.همانطور که می دانیم در این سیستم ابتدا با حضور یک شخص در مقابل درب،به صورت اتوماتیک درب باز شده و در صورتی که مانعی بین دو درب دیده نشد درب پس از مدت کوتاهی بسته میشود.سنسورها و سوئیچها بر روی این دربها در شکل زیر مشخص شده اند.

 1- سنسور تشخیص ورود یک شخص است از خارج
2- سنسور ورود شخص است از داخل
3- یک لیمیت سوئیچ که مشخص میکند درب بسته شده است
4- یک لیمیت سوئیچ که مشخص میکند درب کاملا باز شده است
5- سوئیچ اصلی که کل سیستم را میتوان به وسیله آن قطع یا وصل نمود
مدار دیاگرام نردبانی این سیستم به صورت شکل زیر است.1- در این بخش با فعال شدن سنسورهای
B1و B2 ،K3 فعال میشود.همچنین با قطع تایمر K4 پس از مدتی مشخص دوباره K3 غیر فعال میشود.
2- در این قسمت با غیر فعال بودن سنسورهای تشخیص حرکت و وصل بودن
K3 و باز بودن درب از جانب کلید S2 ،K4 پس از مدت زمان مشخص شده در این تایمر فعال میشود.
3- به شرط باز بودن درب (
S1 و K3 ) و فعال نبودن K1 درب بسته میشود.
4- به شرط بسته بودن درب (
S2 و K3) و فعال نبودن K2 درب باز میشود.
اگر از مدل
LOGO 230RC در این سیستم استفاده کنیم به صورت مستقیم و به صورت شکل زیر میتوانیم ورودیها و خروجیها را به فاز و نول وصل کنیم.


 


برنامه بلوک دیاگرامی این سیستم به صورت شکل زیر میباشد
.